Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Friday, October 12, 2012

Belle, Meego - Tian Karaoke List 3.4.1 (Updated 13/10)

Phiên bản 3.4(1)

Các thay đổi:

  1. Dữ liệu tiếng Việt được cập nhật tới Vol 46.
  2. Đối với phiên bản cho Belle: Khóa chế độ tự động xoay màn hình để tránh tình trạng thiếu thông tin khi hiển thị do bug của Qt Quick Components 1.1 for Symbian.

Tuesday, October 9, 2012

Belle, Meego - Tian Karaoke List 3.4.0 (Updated 10/10)

Phiên bản 3.4(0)

Các thay đổi:

  1. Dữ liệu được sắp xếp lại để tăng hiệu quả tìm kiếm.
  2. Người dùng giờ có thể tự sửa và xem lời bài hát thủ công, tập tin lời bài hát được lưu trong thư mục "Tian Karaoke List" dưới dạng tập tin văn bản có tên là số ID của bài hát.