Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Wednesday, June 27, 2012

Belle, Meego - Tian Karaoke List 3.3.2 (Updated 3/7)

Phiên bản 3.3(2)

Các thay đổi:

  1. Fix một vấn đề nhỏ trong việc lưu danh sách bài hát yêu thích, gây lag ứng dụng.

Monday, June 25, 2012

Meego - Tian Karaoke List 3.3.1

Phiên bản 3.3(1)

Các thay đổi:

  1. Như bản 3.3(0).
  2. Thay đổi thành phần Component cho phù hợp với qui định của Store.

Wednesday, June 6, 2012

Meego - Tian Karaoke List 3.3.0

Phiên bản 3.3(0)

Các thay đổi:

  1. Là bản đầu tiên được port từ phiên bản của hệ điều hành Symbian.
  2. Dữ liệu bài hát tiếng Việt (update tới vol45), tiếng Anh, tiếng Trung.