Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Sunday, May 20, 2012

TianFoneInfo - Ứng dụng xem thông tin các loại Mobile


Dùng để xem thông tin cấu hình của các điện thoại trên thị trường.
Ứng dụng tuy chưa được hoàn thiện, nhưng có thể dùng được, ai có nhu cầu thì cài.
Cần kết nối Internet để dùng vì xài dữ liệu Online.

Wednesday, May 2, 2012

Tian Karaoke List 3.3.0 for Belle

Phiên bản 3.3(0)

Các thay đổi:

  1. Tăng hiệu năng và khả năng tương thích với Belle FP1.
  2. Thêm dữ liệu bài hát tiếng Trung, tìm kiếm tên theo kiểu pinyin.
  3. Update dữ liệu bài hát tiếng Việt tới Volume 45.