Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Thursday, April 26, 2012

Wednesday, April 25, 2012

Tian Karaoke List 3.2.0 for Belle

Phiên bản 3.2(0)

Các thay đổi:

  1. Tăng hiệu năng và sự ổn định (FP1 chưa test).
  2. Sửa lỗi trong việc tìm kiếm bài hát tiếng Anh.

Thursday, April 19, 2012

Tian Karaoke List 3.1.0 for Belle

Phiên bản 3.1(0)

Các thay đổi:

  1. Thêm màn hình Loading trong thời gian tải dữ liệu.
  2. Thêm danh sách các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt trong chức năng xem theo Volume.

Friday, April 6, 2012

Android Karaoke List 1.6


Phiên bản: 1.6
Release log: Thay đổi cấu trúc dữ liệu, tăng hiệu năng của App, thay đổi cơ chế tìm kiếm nâng cao.